Общи условия за участие в HOLIDAY & SPA VIRTUAL SHOW 

1. ОРГАНИЗАТОР

ЕТ ПРИМ ЕКСПО – В. Огнянова, ЕИК 131086498, София, 1421, ул. Акация 15, тел.: +359 2 8657265; +359 088 579 2614

ЮПАСС ООД, ЕИК 203501292, София 1124, ул. Добромир Хриз 3, +359 88 328 8056

[email protected]

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат български и чуждестранни юридически и физически лица с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на изложението. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва наетото от него пространство  и да рекламира трети лица и други търговски марки без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

3. ЗАЯВЯВЯНЕ НА УЧАСТИЕ

Заявяването на участие се извършва от Изложителя с попълнена, подписана и изпратена в определените срокове Заявка-договор. Заявката-договор се счита за валидна след заплащане по издадена от ОРГАНИЗАТОРА проформа-фактура.

4. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Отказ от  участие се приема, ако е направен в писмена форма най-късно до 10.04.2021 г. След изтичане на този срок Изложителят дължи неустойка в размер на 150 лв /75 EUR/.

5. ОТМЯНА

ОРГАНИЗАТОРЪТ може по свое усмотрение да прекрати събитието и/или да промени датата по каквато и да е причина. Ако желаете да участвате в преразгледаното събитие, условията продължават да се прилагат. Ако уведомите ОРГАНИЗАТОРА писмено в срок от пет /5/ работни дни след обявената промяна, че не желаете да участвате в промененото събитие, платената от вас сума ще ви бъде възстановена и ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да има други отговорности към вас.

6. ДОСТЪП ДО МРЕЖА И УСТРОЙСТВА

ИЗЛОЖЕНИЕТО ще бъде достъпно през онлайн платформа, достъпна чрез интернет връзка и съответно подлежи на ограничения, закъснения и други проблеми, присъщи на използването на интернет и електронните комуникации.

Използване на предоставяните чрез travelmarket.bg и URBO Услуги изисква непрекъсната връзка с интернет мрежата. Вие носите отговорност за получаване на достъп до мрежата, необходим за използване на Услугите. Таксите на Вашата мобилна мрежа за данни и съобщения може да се прилагат, когато използвате Услугите от безжично устройство. Вие носите отговорност за придобиването и поддържането на съвместими устройства, необходими за достъп и използване на Услугите . travelmarket.bg и URBO не гарантират, че Услугите, или каквато и да било част от тях, ще функционират на определен вид устройство. В допълнение, Услугите може да бъдат засегнати от дефекти и забавяне, причинени от използването на интернет и електронни съобщения.

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя ВИРТУАЛНО ПРОСТРАНСТВО, като се съобразява с концепцията и тематично оформление на изложението.

ОРГАНИЗАТОРЪТ е отговорен за разработването и настройките на събитието, уебсайта и платформата и гарантира, че ще предостави платформата по професионален и удобен за употреба начин. Платформата, която прави услугите достъпни не съдържа вируси или други вредни компоненти.

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за закъснения, неуспешна доставка, вируси, хакерски прониквания или други щети, произтичащи от такива проблеми.

ОРГАНИЗАТОРЪТ не гарантира, че използването на платформата ще бъде сигурно, без прекъсване или без грешки. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи нищо на ИЗЛОЖИТЕЛЯ, ако видео връзките не се осъществят по причини, които не зависят от него.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за собствения си виртуален щанд и за наличието на всички технически изисквания, които ви позволяват да използвате връзката към уебсайта и платформата на събитието.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати в срок своите оферти, изображения, видеа, лога и др. необходими материали, наричани по-долу СЪДЪРЖАНИЕ в срок. Ако не успеете да отговорите своевременно на изискванията за СЪДЪРЖАНИЕТО и не спазите договорения график, ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да има задължението да ги публикува.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за създаването на СЪДЪРЖАНИЕ, което не противоречи на законите в Р. България.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ОРГАНИЗАТОРА неограничено и безплатно своето СЪДЪРЖАНИЕ с цел разработване, промотиране, възпроизвеждане, популяризиране, разпространение и архивиране на събитието.

8. РАБОТНО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО

22 – 25.04.2021; 0:00 – 24:00

Техническо обслужване:

22 – 23.04.2021 (четвъртък, петък), 09:00 – 20:00

24 – 25.04.2021 (събота, неделя), 09:00 – 18:00

9. СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ

Цените важат за целия период на Изложението.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% такса участие при регистрация. Краен срок за записване 10.11.2020 г.

Отказ от заявени допълнителни услуги се приема до 10.04.2021 г.

Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие.

Краен срок за записване за участие:

10 април 2021 г.

ПЛАЩАНЕ

Всеки Изложител може да заплати таксата за участие по банков път срещу издадена проформа фактура или директно през сайта чрез банкова карта след попълване на регистрационна форма.

Цените, приложими за услугите, могат да бъдат открити на  www.travelmarket.bg, както и на сайта на URBO www.urboapp.com. Тези цени може да се променят периодично. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени на услугите.

Таксите за участие платени чрез банкова карта ще бъдат заплащани към URBO, което ще действа като представител на Организатора. Вие се съгласявате, че ще заплащате всички услуги, предоставяни от Организатора и че URBO има право да изиска плащане от Вашата банкова карта (предоставена от Вас при регистрацията) за услугите (включително за данъци, такси и лихви за забава, когато е приложимо) ползвани от Вас или във връзка с Вашия Профил. Вие отговаряте за навременните плащания на всички суми и за предоставянето на URBO на валидна банкова карта за плащане по всяко време. URBO използва трето лице за обработване на плащанията („Обработващ плащанията“) за свързване на Вашата банкова карта с платформата на URBO и Услугите.

Обработването на плащанията във връзка с използването на платформата URBO и Услугите от Ваша страна, ще се регулира от условията и Правилата за поверителност на Обработващия плащанията и на издателя на Вашата банкова карта. При необходимост от връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

URBO не носи отговорност за грешки на Обработващия плащанията. Във връзка с използването на Услугите от Ваша страна, URBO ще получи някои данни за транзакциите, които URBO може да използва само в съответствие със своята Политика за поверителност и бисквитки (https://urboapp.com/bg/privacy-policy).

URBO използва услугите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) за обработване на плащания. ПИБ е банкова институция, регистрирана в България, която се подчинява на правото на България и ЕС. URBO не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и няма достъп до такива данни. Като попълвате тези данни, Вие ги предоставяте директно на ПИБ. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на ПИБ, може да направите това на уебсайта на ПИБ (www.fibank.bg).

Политика за анулиране

Всички искания за анулиране или намаляване на участието във виртуалното събитие трябва да бъдат направени в писмена форма до [email protected] до 10 ноември 2020 г. и влизат в сила след получаване от HOLIDAY & SPA VIRTUAL SHOW.

Ако HOLIDAY & SPA VIRTUAL SHOW получи писмено известие за анулиране след 10 ноември 2020 г., ще задържим или ще се дължи такса за анулиране от 150 лева.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изложителят е информиран, че част от предоставената информация по настоящия договор съдържа лични данни, които са обект на специална закрила съгласно действащото законодателство. С подписването на настоящия договор, Изложителят дава своето съгласие на Организатора да събира, обработва и предоставя на институции и трети лица предоставените му лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор и изискванията на действащото законодателство. Изложителят има право на достъп до предоставените лични данни, съхранявани от Организатора, като се задължава при промяната им да уведоми незабавно Организатора.

НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

При настъпили форсмажорни обстоятелства или друго събитие извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение.

Във всички случаи на настъпване на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила по смисъла на Търговския закон), страните се договарят допълнително за условията за продължаване на договора или неговото прекратяване, като в последния случай уреждат финансовите си отношения в зависимост от извършеното в изпълнение на договора до датата на настъпване на форсмажорното обстоятелство.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да извършва промени в Общите условия за участие, за което уведомява своевременно ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

За неуредени случаи между страните се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.